Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel:

Khubilay Sp. z o.o.
ul. Puławska 232/2
02-670 Warszawa
NIP: 118-15-37-967

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.

2. Warunki składania zamówienia

​Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu. 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji wygenerowanej automatycznie o złożonym zamówieniu. 

- W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. 

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu. 

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni, liczonych w dni robocze, w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy). 

W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni. 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Oferta prezentowana na stronach nie jest stanem magazynowym firmy. Nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia można zobaczyć na witrynie Sklepu są dostępne od ręki.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą się różnić w rzeczywistości

​3. Warunki płatności oraz dostawy

​Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

- Przy odbiorze za pobraniem u kuriera ​

- Przelewem na konto sklepu

Khubilay Sp. z o.o.
ul. Puławska 232/2
02-670 Warszawa
Bank Millenium
15 1160 2202 0000 0000 2281 8814

​Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

W przypadku konieczności dostawy zamówionego towaru przez Sprzedawcę do Nabywcy do każdego zamówienia doliczane zostaną koszty przesyłki

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

​4. Rękojmia i zwrot towaru.

​Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w wypadkach świadczenia rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy lub co do towaru o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo co do towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub ulega szybkiemu zepsuciu. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w zamkniętych pojemnikach nie przysługuje po ich otwarciu. Wyłączenie powyższe nie stanowi przeszkody do składania reklamacji z zarzutem niewłaściwej jakości towaru znajdującego się w pojemniku lub niezgodności zawartości pojemnika z jego oznaczeniem lub ofertą sklepu.

​5. Postanowienia końcowe.

​Nabywca składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

Oferta dostępna w sklepie internetowym jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.